Veelgestelde vragen over werken als flexwerker of uitzendkracht

We kunnen ons voorstellen dat gaan werken als flexwerker vragen oproept. Natuurlijk leggen we jou, wanneer je in dienst treedt, precies uit wat je rechten en plichten zijn, waar je informatie kunt vinden en wat je van ons mag verwachten. Mocht je voorafgaand aan jouw indiensttreding al vragen hebben, kijk dan eens of je het antwoord hieronder terug kunt vinden. Is dit niet het geval, bel of mail ons dan gerust. Wij zijn er voor jou en helpen je graag met het beantwoorden van al je vragen! 

Krijg ik als flexwerker een contract?
Als flexwerker krijgt je een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:690 van het burgerlijk wetboek, ook wel een uitzendovereenkomst genoemd. Als flexwerker wordt je, door middel van deze uitzendovereenkomst, ter beschikking gesteld aan derde, waar jij, onder leiding en toezicht van deze arbeid verricht.

&Zo Arbeidsbemiddeling heeft haar backoffice- activiteiten uitbesteedt aan partner One Payroll in Amsterdam. Deze partner is volledig gecertificeerd en organiseert alles rondom de tewerkstelling volgens het ABU cao. Goed en veilig geregeld dus!

&Zo Werkt Dat.

Welke contractvormen zijn er mogelijk?

Een uitzendovereenkomst kan in twee vormen worden aangegaan:

  • Een uitzendovereenkomst met uitzendbeding. Deze kan worden aangegaan voor de duur van de opdracht met een maximale periode van 78 gewerkte weken. Deze periode wordt, volgens het ABU cao, fase A genoemd.
  • Een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding, ofwel detacheringsovereenkomst. Een detacheringsovereenkomst kan worden aangegaan voor bepaald of onbepaalde tijd.

&Zo Arbeidsbemiddeling volgt het fase- systeem van branchevereniging ABU. 

Daarnaast bemiddelen wij ook op basis van Werving&Selectie. Bij deze vorm treedt je direct in dienst van de opdrachtgever en ontvang je van hen een arbeidsovereenkomst. 

&Zo Werkt Dat.

Wat is het verschil tussen een bruto en een netto salaris?
Het verschil tussen je bruto- en nettosalaris zijn de belastingen en premies die je moet afdragen als werknemer. Het bruto uur- of maandloon is het bedrag voor aftrek van belastingen en premies en je netto uur- of maandloon is het bedrag na aftrek van deze belastingen en premies.
&Zo Arbeidsbemiddeling komt voordat je gaat starten een uurloon met je overeen. Dit zal altijd het bruto uur- of maandloon zijn, omdat de hoogte van belastingen en premies afhankelijk is van het aantal uur dat je per week hebt gewerkt en of je wel of geen loonheffingskorting hebt toegepast. Wanneer je niet altijd hetzelfde aantal uren werkt in een week, kan het dus goed zijn dat je de ene week meer belasting betaalt dan de andere week.

&Zo Werkt Dat.

Op welke momenten ontvang ik salaris?

Elke week dien jij de door jou gewerkte uren over de voorafgaande week in. Dit doe je in ons online portal. De inlener waar je werkzaam voor bent, ontvangt een melding dat jij je uren hebt ingediend. Wanneer de inlener de door jou gewerkte uren heeft goedgekeurd, worden deze automatisch in ons backoffice systeem verwerkt. 

&Zo Arbeidsbemiddeling werkt met weekverloning. Je ontvangt elke week, op woensdag of donderdag, afhankelijk van de bank waarbij je bankiert, je salaris. 

Je loonstroken en jaaropgaven kun je altijd online inzien, in hetzelfde portal waar je ook je uren indient. Wel zo makkelijk!

&Zo Werkt Dat. 

Bouw ik ook pensioen op?
Zeker! Het pensioenfonds voor uitzendkrachten kent twee pensioenregelingen;de Basis- en Plusregeling.

Het deelnemerschap aan de Basis- en Plusregeling wordt voor alle medewerkers bepaald op basis van het aantal gewerkte weken, ongeacht de contractvorm:
• de eerste 26 gewerkte weken vindt er geen pensioenopbouw plaats.
• vanaf de 26e gewerkte week tot de 78e gewerkte week wordt de medewerker in de Basisregeling geplaatst.
• vanaf de 78e gewerkte week wordt de medewerker in de Plusregeling geplaatst.

Deelname aan de pensioenregeling is verplicht en vastgelegd in de CAO voor uitzendkrachten. De regeling wordt beheerd door Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten, oftewel StiPP.

&Zo Werkt Dat.

Heb ik recht op vakantiegeld en vakantiedagen?

Conform ABU cao wordt een deel van jouw salaris gereserveerd voor vakantiegeld, vakantiedagen, kort verzuim, bijzonder verlof en feestdagen. 

Je actuele saldo kun je inzien in het online portal, daar waar je ook je uren indiend. Op verzoek kun je vakantiedagen opnemen. Vakantiegeld wordt op een vast moment per jaar uitgekeerd. 

&Zo Werkt Dat.

Wat is transitievergoeding?
Wanneer je ergens 2 jaar in dienst bent en je contract is beëindigd, dan heb je recht op een transitievergoeding.

Dit is een vergoeding die is gesteld als stimulerende maatregel om jou sneller naar nieuw werk te kunnen begeleiden. De hoogte van het bruto bedrag dat je ontvangt is:

• 1/3 maandsalaris per dienstjaar over de eerste 10 dienstjaren
• 1/2 maandsalaris per dienstjaar voor de jaren ná 10 dienstjaren.
• Voor 50+ geldt één (1) maandsalaris per dienstjaar boven de 50 jaar

De basisregeling stelt dat een ieder die minimaal 2 jaar in dienst is geweest – ongeacht of er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd – recht heeft op een transitievergoeding. Géén recht op een transitievergoeding is er:
• Wanneer jij zelf ontslag neemt
• Voor jongeren tot18 jaar, waarbij de gemiddelde arbeidsduur niet méér bedraagt dan 12 uur per week
• Voor werknemers waarbij de arbeidsovereenkomst eindigt vanwege het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd
• Indien er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen van jou als werknemer

De transitievergoeding wordt automatisch berekend. Het betreft een bruto vergoeding, waarover in een bijzondere tabel belasting dient te worden afgedragen. Je kunt de transitievergoeding bijvoorbeeld gebruiken om een cursus te volgen of je te laten bijscholen, wanneer je een leuke baan zoekt in een voor jou nieuwe branche. 

&Zo Werkt Dat.

Heb ik dezelfde rechten als vaste medewerkers?
De hoogte van je loon wordt bepaald door de CAO van de inlener waar je te werkt bent gesteld. In de documenten die je ontvangt voor aanvang van je dienstverband staat vermeld wat je bruto uurloon is, welke beloningsregeling van toepassing is en hoe de inschaling in de CAO is geregeld.

Het uitgangspunt is altijd dat je recht hebt op hetzelfde loon als je collega in vaste dienst, in een vergelijkbare functie, met vergelijkbare ervaring. Naast dat dit geldt voor je loon, geldt dat ook voor:

• De toeslagen (voor overwerk, onregelmatig werk, werken in ploegendienst, op feestdagen en/of verschoven uren);
• Netto onkostenvergoedingen;
• Algemene- en periodieke loonsverhogingen;
• Eventuele ADV-dagen.

Een bonus of andere bijzondere bepalingen kunnen afwijkend zijn voor flexwerkers, ten opzichte van vaste medewerkers.

&Zo Werkt Dat.

Toch nog een andere vraag? Dat kan! Bel ons gerust.

× Chat