Privacyverklaring &Zo Arbeidsbemiddeling

&Zo Arbeidsbemiddeling is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar flexwerkers, kandidaten en werknemers, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, geheel conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) hieraan stelt. &Zo Arbeidsbemiddeling is gevestigd te Rijkevoort, Joop Thijssenstraat 9 te Rijkevoort en is in samenwerking met One Payroll B.V. als bewerker op grond van een Overeenkomst van Samenwerking en Bewerkingsovereenkomst, verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen.

Technische informatie

Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer. Het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, en het materiaal dat u opstuurt of download van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de website nog te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Cookies

&Zo Arbeidsbemiddeling maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. U kunt hier meer over lezen in onze Cookieverklaring.

Verwerking van persoonsgegevens

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacybeleid.

Persoonsgegegevens van de medewerker (waaronder kandidaten, uitzendkrachten, sollicitanten en vast personeel)

Op het moment dat u uw gegevens invult op onze website of u zich inschrijft via een van onze kanalen, worden uw persoonsgegevens vastgelegd voor de uitvoering van onze dienstverlening of de dienstverlening van onze backofficepartner One Payroll B.V., waaronder [opties: bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, werving & selectie, salarisadministratie en personeelsmanagement]. Uw persoonsgegevens worden verwerkt (1) om u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten, (2) om uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk danwel een opdracht, (3) om een werknemers- of personeels/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden, (4) om een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen (5) voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling, waaronder training en opleiding, (6) voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controle en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole, en (7) om wet- en regelgeving na te kunnen komen.

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens:

  • NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens
  • Geboortegegevens, leeftijd, burgerlijke staat, geslacht
  • Pasfoto, nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning, VAR
  • Gegevens loonadministratie (waaronder loonheffingsverklaring, bankrekeningnummer).
  • Loonbeslag/loonstroken
  • Bijhouden personeelsdossier
  • Overige niet reeds genoemde (persoons-)gegevens zoals o.a., maar niet beperkt tot, Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding en werkervaring, referenties en getuigschriften etc. die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht(en).

&Zo Arbeidsbemiddeling en haar backoffice leverancier One Payroll leggen beide uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘gevoelige persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag. &Zo Arbeidsbemiddeling  en One Payroll kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan andere &Zo Arbeidsbemiddeling of One Payroll entiteiten, haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een rechterlijk vonnis. Uw Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. &Zo Arbeidsbemiddeling en haar backoffice leverancier One Payroll hebben de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Persoonsgegevens van zakelijke relaties (opdrachtgevers, leveranciers, verkopers en elke andere instantie waar wij persoonsgegevens verzamelen van de werknemers van het bedrijf)

&Zo Arbeidsbemiddeling verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden. We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens: namen, contactgegevens en functies van contactpersonen. &Zo Arbeidsbemiddeling kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere &Zo Arbeidsbemiddeling entiteiten, aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bv gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin &Zo Arbeidsbemiddeling hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een rechterlijk vonnis in die zin. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. &Zo Arbeidsbemiddeling heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Beveiligingsmaatregelen

&Zo Arbeidsbemiddeling doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve en technologische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan derden, is &Zo Arbeidsbemiddeling met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Inzage en/of wijzigen gegevens

Voor medewerkers en opdrachtgevers: Via uw eigen account heeft u inzage in een groot deel van de over u geregistreerde persoonsgegevens. Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u contact opnemen met &Zo Arbeidsbemiddeling of contactpersoon bij onze backoffice leverancier One Payroll.

Voor overige relaties: U hebt recht op inzage en wijziging van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt daartoe contact opnemen met uw contactpersoon bij &Zo Arbeidsbemiddeling.

Vragen, opmerkingen of klachten

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door &Zo Arbeidsbemiddeling , dan kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via sanne@wijzijnzo.nl. U kunt ons telefonisch bereiken via telefoonnummer 06- 419 669 68. 

Wijzigingen

One Payroll kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacyverklaring. De meest actuele versie is in te zien op deze website. Deze versie is bijgewerkt op 2 april 2018. 

× Chat